Okoliš 

Okoliš

Od svog početka, GIKIL je posvećivao pažnju na okolinu. Od 2004. godine, GIKIL je implementirao nekoliko projekata za smanjenje zagađenja vazduha i vode. Kroz te projekte, GIKIL je kreirao preduvjete za dobijanje "Okolišne dozvole" odobrene od strane Vlade u 2012. godini.

GIKIL je dužan uskladiti svoje emisije s novim propisima Bosne i Hercegovine koji su gotovo u skladu sa normama EU.

Osim toga, GIKIL je na putu da završi prvi CDM (Clean Development Mechanism) projekat u Bosni i Hercegovini u sa ciljem da se smanji emisija N20 plinova iz svog postojenja za preradu azotne kiseline. Kroz ovaj projekt, GIKIL će smanjiti emisiju plinova N20 ispod norme EU, a također stvoriti dodatni fond za finansiranje novih projekta, smanjenjem NOx plinova iz iste fabrike. Po završetku tih projekata, ovo postrojenje u GIKIL-u će biti prvo ekološki prihvatljivo postrojenje u regiji.

Sa novim ISO certifikatom 14001:2004 briga o okolišu i očuvanju prirodnih resursa predstavlja bitnu odrednicu daljnjeg razvoja, kako fabrike „Energana“, tako i čitavog GIKIL-a.

OKOLINSKA POLITIKA GIKIL-a

Okolinska politika GIKIL-a se ogleda u:

- Definisanju i implementaciji okolinskih ciljeva, i procesa za njihovo dokazivanje, kroz primjenu svih zakonskih  okolinskih propisa.

- Prevenciji i smanjenju nivoa emisija, kontinuiranom usaglašavanju sa BAT-ovima (najboljim raspoloživim tehnologijama), uz očuvanje prirodnih resursa i kao takva se dokumentuje, implementira i održava.

- Smanjenju generisanja otpada, selektivnom prikupljanju istog te razvoju okolinski prihvatljivih načina odlaganja otpada.

- Proširenju svijesti kod zaposlenika, kupaca i dobavljača o okolinskim aspektima GIKIL-a, uz permanentnu otvorenost prema javnosti kad god su zainteresirani.

U ostvarenju okolinske politike GIKIL ima podršku svih svojih uposlenika koji svojom profesionalnošću i odgovornošću predstavljaju garant budućeg uspjeha i razvoja kompanije.