Sigurnost i zdravlje 

Sigurnost i zdravlje

GIKIL-OVA POLITIKA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA

- Obezbjediti i osiguravati sigurne i zdrave uslove u fabrikama i kancelarijama.

- Obezbjediti odgovarajuću sigurnosnu, zdravstvenu i okolinsku obuku, te  informacije zaposlenicima.

- Proaktivno stremiti ka unapređenju tehnologije i procesa kako bi se smanjio naš uticaj na okolinu.

- Redovne procjene, kontrola i eliminacija rizika po ljude, opremu, materijal i okolinu.

- Usklađivanje sa važnim lokalnim zakonima i regulativama vezanim za sigurnost, zdravlje i okolinu.