Filter stanica 

Filter stanica

Filter stanica Modrac je izgrađena 1969. godine na osnovu Ansaldo-Italy licence. 

Glavni cilj postrojenja je proizvodnja:

•     Dekarbonizirane vode za tehnološke potrebe fabrike (korištenjem krečnjačkog mlijeka kao omekšivača i aluminijum sulfata kao flokulanata)

•     Sanitarne vode za potrebe opštine (voda iz bunara)


Jedinica za dekarbonizaciju ima tri linije sa kapacitetom od 350 m³/s svaka. Proces se sastoji od sljedećih aktivnosti:

- Dodavanje krečnjačkog mlijeka u sirovu vodu sa ciljem eliminisanja karbonata. Ovaj proces redukuje tvrdoću vode (sprečavanje inkrustacija u cjevovodima)

- Dodavanje aluminijum sulfata sa ciljem vezanja flokula da ubrzaju taloženje mulja

- Dekantacija mulja

- Filtracija vode (sand filters).

Sistem za proizvodnju sanitarne vode ima kapacitet 5000-6000 m³/po danu. Sadrži 17 bunareva, jedinicu za dezinfekciju vode (NAHOCl) i pumpnu stanicu.