Filter stanica Modrac je izgrađena 1969. godine na osnovu Ansaldo-Italy licence. 

Glavni cilj postrojenja je proizvodnja:

dekarbonizirane vode za tehnološke potrebe fabrike (korištenjem krečnjačkog mlijeka kao omekšivača i aluminijum sulfata kao flokulanata)

sanitarne vode za potrebe grada (voda iz bunara)

Jedinica za dekarbonizaciju ima tri linije sa kapacitetom od 350 m³/s svaka. Proces se sastoji od sljedećih aktivnosti:

– dodavanje krečnjačkog mlijeka u sirovu vodu sa ciljem eliminisanja karbonata. Ovaj proces redukuje tvrdoću vode (sprečavanje inkrustacija u cjevovodima)

– dodavanje aluminijum sulfata sa ciljem vezanja flokula da ubrzaju taloženje mulja

– dekantacija mulja

– filtracija vode (sand filters).

Sistem za proizvodnju sanitarne vode ima kapacitet 5000-6000 m³/po danu. Sadrži 17 bunareva, jedinicu za dezinfekciju vode (NAHOCl) i pumpnu stanicu.