U saradnji sa Tehnološkim fakultetom prezentovan još jedan naučno-istraživački projekat

Dr.sci. Mirnesa Zohorović, docentica na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, danas je u GIKIL-u prezentovala rezultate naučno-istraživačkog rada pod nazivom „Tretman mulja sa postrojenja za prečišćavanje amonijačno-fenolnih otpadnih voda GIKIL-a“.

Projekat je imao za cilj da se izvrši analiza ulaznih i izlaznih parametara na postrojenju za prečišćavanje amonijačno-fenolnih otpadnih voda kako bi se odredila efikasnost prečišćavanja, analiza otpadnog mulja i njegova sterilizacija, kao i određivanje optimalnih parametara pri kojima mulj prelazi u inertni otpad.

Doneseni zaključci poslužit će kao vrijedan input za daljnji rad i dodatne analize koje će se vršiti u saradnji Tehnološkog fakulteta i GIKIL-a koja je i ovim, kao i prethodno urađenim projektom, pokazala vrijednost i za naučno istraživanje i za primjenu u stvarnoj praksi.

Prezentaciji projekta prisustvovali su laboranti i studenti Tehnološkog fakulteta, te rukovodstvo fabrika i inženjeri GIKIL-a, kao i uposlenice Sektora za okoliš.